onsdag, november 09, 2005

Frustrasjoner

Det er frustrerende å oppleve at man aldri har tid nok til de oppgavene man skal gjøre. De seineste årene har Riksantikvaren søkt å heve kvaliteten på saksbehandlingen. Dette arter seg som stadige krav mot den regionale kulturminneforvaltningen om bedre informasjon og saksbehandling. En årsak er at RA har økt antall ansatte betydelig de seinere åra. Hver av disse ønsker selvsagt gjennomslag for sine greier. Riksantikvaren; som kulturminnevernets "generalstab", er større en "hæren", d.e fylkeskommunenes kulturminnevern seksjoner. Resultatet er stress og frustrasjon! Vi nede i "hæren" kommer i klemme mellom øket krav til kvalitet, og en økende saksmengde og økende funn av kulturminner.

Kanskje en tanke å legge om strategi; f.eks satse mere på informasjon, hjelp til skjøtsel, tilrettelegging og dokumentasjon?

Man kunne skjære ned på RA (si 60 - 70 stillinger) og overføre dette til fylkeskommunene? Dersom Miljøverndepartementet skal ha kulturminnevernet i sin portefølge bør også de ofre noe. De kunne skjære ned på fylkesmennenes miljøvernavdelinger og overføre litt ressurser derfra til oss. F.eks la være å bruke 100 mill årlig på kalking av vassdrag, noe som påviselig har liten effekt!

Når de nye regionene skal på plass frem mot 2010 bør det diskuteres hvor kulturminnevernet skal ha sin plass. Dersom vi fortsatt skal ligge under MD, så bør vi være sammen med Miljøvernavdelingene - Avd for Kulturmiljø? Dersom vi skal være sammen med kultur - så bør RA overføres til Kulturdepartementet.

larsf