mandag, januar 16, 2006

1.000.000

Rett før det nye året begynte bevilget Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i en sak 1.000.000 ( 1 mill) til kulturminner. Bevilgningen ligger i sak 201/2005.

Dette er en oppfølging av Fylkestingets vedtak 13.oktober 2005; se her.

I saken skisserer vi 6 tiltak :

1.1 Kommuneprosjekt; oppfølging av punkt 1.1 i handlingsprogrammet

300.000,-

1.3 Registreringer

200.000,-

2.3 Tilrettelegging - prosjekt”Frem i lyset”

150.000,-

2.8 Bergkunst/Fornminner

200.000,-

1.5 og 1.6 Diverse mindre prosjekter

150.000,-

Sum

1.000.000,-Viktigst er punktene om kommuneprosjekt og registreringer. Halvparten av kommunene i Nord-Trøndelag er ikke registrert. eller er kun delvis registrert. F.eks gjelder dette Steinkjer, den sansynligvis mest fornminnerike kommunen i fylket. Dette gjør at den daglige forvaltningen blir vanskelig. Det blir også vanskelig å lage gode innspill til kommuneplanens arealdel.

Kulturminneforvaltning handler i stor grad om arealforvaltning, og vi arbeider til daglig med Plan- og bygningsloven som like viktig virkemiddel som Kulturminneloven. Det høyeste plannivået i kommunene er kommuneplanens arealdel. Denne er hver kommune pålagt å ha , og der skal kommunen foreta den politiske avveiningen om hvordan kommunens areal skal brukes. De ulike statlige og regionale myndighetene kommer under kommunens utarbeidelse av arealdelen med sine innspill i form av kart. Det sier seg selv at kulturminnevernets interesser ikke kommer øverst når det ikke en gang foreligger et innspill til arealdelen - fordi det ikke finnes registreringer!

"Frem i lyset" er et sammarbeidsprosjekt mellom landbruksavdelinga v Fylkesmannen og Fylkeskommunen om å motivere brukere og kommunene til å bruke SMIL og de andre ordningene for stønad til kulturminner.

Bergkunst/Fornminner: Spesielt bergkunsten vil i år få en større oppmerksomhet. RA's bergkunstprosjekt er avsluttet i 2005, og fra og med nå er det fylkeskommunene som står for arbeidet med å skjøtte bergkunsten. Siden Nord-Trøndelag har ca 20% av bergkunstlokalitetene i Norge har vi ambisjoner om å hente ut mellom 200.000 - 400.000 fra RA for i år.

Det siste punktet er en liten sekkepost m noen mindre prosjekter. Bla mittkulturminne.no. Mere om det prosjektet senere!

Graveren

Ingen kommentarer: