torsdag, mars 16, 2006

Regioner - regionalisering - forvaltningsreform

Bak disse ordene skjuler det seg en av de prosessene den nye regjeringen Stoltenberg har iverksatt. I Soria-Moria erklæringen ligger det inne en passus om at regjeringen ønsker å iverksette en reform av den regionale forvaltningen i Norge; og dele landet inn i nye regioner i stedet for de nåværende fylkene fra 1.1.2010.

Dette er ikke noe nytt! Allerede i 1998 utga Sverre Jervell sin bok "Norge forran oppbruddet". I den argumenterte han for at Norge - også utenfor EU - burde studere de trendene som fantes i EU i retning av mere selvstendige regioner. Han mente at Norge var en svært sentralstyrt stat. Det kan jeg ikke annet enn gi ham rett i! Vi merker det godt innafor miljø- og kulturminnevernet. Da jeg i 2004/2005 gikk på SAMPLAN så hadde vi mange forelesninger og diskusjoner om nettopp dette; regionalisering og tendensene til statlig sektorisering og overstyring av fylkeskommuner og kommunene. Kommunene er f.eks i stor grad blitt rene velferdsprodusenter; med temmelig faste og stramme rammer gitt av Stortinget og regjeringen sammen med det sentrale byråkratiet under disse i Oslo. Sverre Jervell argumenterte for at fylkene burde gjøre opprør - lage større regioner og ta makta fra Oslo!

Det er det som kanskje nå skjer!

Regjeringen har lagt et løp hvor den vil først bestemme vilke oppgaver som skal delegeres fra staten til nye regioner; og så fastsette grensene til disse regionene. På kontaktkonferansen for fylkeskommunene finner du flere innlegg fra statsråder og fylkespolitikere. Særlig vil jeg nevne Fylkesrådsleder Geir Knutson fra Nordland sitt innlegg. Jeg har sans for mange av de poengene han påpeker. Skal dette bli vellykket må regjeringen gjennomføre en prosess som resulterer i en tydelig reform med mye makt og oppgaver overført fra sentraladministrasjonen (departementer og direktorater).

Hva har dette med arkeologi og kulturminnvern å gjøre? I dag er kulturminnvernet splittet opp over flere statlige og fylkeskommunale etater. Kulturetatene i Fylkeskommunene har det alminnelige 1. linjes forvaltningsansvaret. Flere sjøfartsmuseer og arkeologiske museer har ansvaret for marinarkeologi (kulturminnelovens §14). Sametinget har ansvar for samiske kulturminner. Riksantikavren er både direktorat; men har samtidig ansvar for flere 1.linjes oppgaver (middelalderske kulturminner, ruiner og byanlegg og dispensasjonsbehandling etter Kulturminnelovens §8 og 11). De arkeologiske museene (som gjennomfører utgravninger etter at RA har frigitt etter KML §8.1 eller 8.4) har ulik tilknytning til departement; de knyttet opp til universitetene er underlagt kunnskapsdepartementet; mens Arkeologisk museum i Stavanger er under kultur- og kirkedepartementet (KKD). Organiseringen og saksgangen er i kulturminnevernet er mildt sagt rotete og uoversiktlig. Miljøverndepartementet har det politiske ansvaret på nasjonalt nivå; men for oss på fylkesnivået er vi stort sett plassert i kulturavdelingene til fylkeskommunene; som har nærmere kontakt med KKD enn m MD. Dette kan f.eks sees ved at på MD's sider om miljøforvaltningen omtales ikke fylkeskommunene i det hele tatt!! Takk for det; jeg jobber vistnok ikke med miljøforvaltning. Hvorfor skal da kulturminnevernet være under MD? De signaliserer jo egentlig tydelig at det er missnøye med at fylkeskommuene fikk oppdraget i 1990. Trond Giske, redd oss over i departementet ditt, please...!!!

Situasjonen for oss nede på fylkesnivået kan karakteriseres slik: RA vokser siden de er under departementet, og får ressursene. Antallet ansatte innafor regionalt kulturminnvern i fylkeskommunene er ca 110-20. Antallet på RA er pt ca 140. Og en god del av stillingene i fylkeskommunene finansieres gjennom Kulturminnelovens §10 (tiltakshavers plikt til å dekke kostnader ved registreringer og undersøkelser). En analogi kunne være denne: Generalstaben er større enn hæren. Og siden alle "spesialistene" på RA (og i MD) selvsagt må finne på noe å gjøre - sender de stadige rapporteringsønsker og forventninger nedover til oss - Tordenskjoldssoldater! - på gulvet. I forbindelse med behandlingen av det årlige forventningsbrevet fra RA kom vi til at vi fikk oppgaver tilsvarende 8,3/4 årsverk; men har 3! En manko på 5,3/4 årsverk.

Hvordan vil så kulturminnvernet komme ut i denne regionaliseringsreformen? Det er det ikke godt å vite nå. Men noen problemstillinger til ettertanke:
  • Skal vi fortsette under MD? (Det henger selvsagt sammen med neste spørsmål!)
  • Skal vi legges sammen med Miljøvernavdelingene? (Jeg antar at de legges inn i regionene, sammen med landbruk og skole (de fylkesmannen i dag har).) Eller fortsatt være under kultur? (KS - i sine rapporter omtaler kulturminnvernet delvis sammen med miljøvern - delvis under hadingen kultur. Med størst vekt på miljø!)
  • Hva skal delegeres av oppgaver? Skal kirker, middelalder og middelalderbyene over til regionene? Dispensasjonsbehandling etter Kulturminnelovens §8 og 11? (Vi har allerede dette etter Kulturminnelovens §15, 19 og 20). Dette vil å såfall kreve overføring av personale og andre ressurser.
  • Hva med marinarkeologi? Kan regionene få dette som 1. linje; slik at museene kun tar utgravninger og forskning, ved siden av bevaring av arkivalia og gjenstandsmateriale!
  • Hva med ressurser og virkemidler? Skal vi f.eks fortsatt bruke §10 til å finansiere det nødvendige, daglige forvaltningsarbeidet?
  • Hva med å få rammer for tilskuddene til kulturminner? Slik at vi kan prioritere innafor egne politiske og administrative rammer?
  • Skal de arkeologiske museen fortsatt være under universitetene? Eller skal de samordnes med regionale museer (konsolideres - slik de regionale museene nettopp har vært gjennom). Rykter fra det utvalget som er nedsatt ved universitetene for å vurdere disse museene vet å fortelle at det kanskje er realistisk et de skilles ut fra universitetene. Oldsaksamlingen ved UiO (kulturhistorisk museum) vil i så fall mest sannsynlig bli splittet opp; etter de grenser regionene får på Sørlandet og Østlandet.
  • Hvor vil vi komme til å jobbe? Fra nye regionale "hovedsteder", eller spredd rundt i regionen?
En ting som jeg klart vil påpeke er at det er ønskelig å rydde i departementstilhørigheten; dersom vi skal være under kultur regionalt; bør RA flyttes til Kulturdepartementet nasjonalt!

Det som kan sies sikkert nå er at det blir en hard kamp mellom regjering og dirktorater/departementer om oppgave og maktoverføring. Det er lett å se for seg mange argumenter i retning av at; "Vi kan ikke overføre "nasjonale" oppgaver til et regionalt poltisk nivå!" Klarer regjeringen å ta et helhetlig grep; overhøre de mange ropene fra byråkratene om "nasjonale" oppgaver og interesser, samt den kakofoni av rop om geografiske grenser som garantert kommer?

Graveren

Ingen kommentarer: