onsdag, mars 22, 2006

Vikingskipene

dagsnytt 18 (NRK P2) var det i ettermiddag (22.03.2006) en interessant debatt. Fylkesordføreren i Vestfold gikk ut mot en flytting av vikingskipene i Vikingskipshuset på Bygdøy til nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika som planlegges av KHM v Universitetet i Oslo. Hun vil istedet at de flyttes tilbake til Vestfold der de kommer fra. Nå er det ikke alle som kommer fra Vestfold. Tuneskipet kommer fra Tune i Østfold. Jeg skriver om dette da jeg har en viss interesse for Vestfold. Jeg skrev i sin tid en magistergradsavhandling v UiO om Vikingtiden i Østfold og Vestfold. Dessute syntes jeg fylkesordføreren argumenterte godt og ryddig i debatten med Egil Mikkelsen, direktøren på KHM.

Debatten er interessant ut fra to perspektiver etter min mening. (Jeg går ikke inn på om det er mulig å flytte skipene - det får andre, mere kompetente vurdere.)

Det er en gammel debatt i de kulturhistoriske fagene omkring problemstillingen vise/oppbevare funn og kulturminner ved eller på stedene der de er funnet. Skal de kunne flyttes langt unna? I Norge er det slik at vi fra 1905 (fornminnelovens 1. versjon ble vedtatt det året sic!) fikk etablert 5 faste arkeologiske landsdelsmuseer. Vi fikk ikke ett stort nasjonalmuseum, slik man har i Sverige, Finland og Danmark. Disse museene fikk fra da av ansvar for forvaltningen av de automatisk freda kulturminnene. Det hadde de frem til 1990 da fylkeskommunene overtok.

Da Tune og Gokstadskipene ble funnet på hhv 1860 og 1880t var allerede Universitetet i Kristianias Oldsaksamling etablert som Østlandets arkeologiske museum. Det var derfor naturlig at det var dit, under Oluf Ryghs kyndige ledelse skipene skulle føres for konservering og oppbevaring. (Oluf Rygh var forøvrig Verdaling - og hans far var fra Overhalla). Innen arkeologi og tilstøtende fag har man i de siste 20 - 30 årene vendt seg noe kritisk mot tidligere tiders tendenser til "imperialisme" ved at funn og kulturminner er flyttet langt unna der de er funnet. Arkeologi har også vært et fag benyttet i nasjonsbyggingens tjeneste! Det ble i mange land bygd opp "nasjonalmuseer" som skulle vise nasjonens kulturhistoriske skatter. Det er i dette lyset man må se Brøggers kamp for å etablere Vikingskipshuset på Bygdøy. Som et uttrykk for "venstrenasjonalismen" i Norge fra 1860t til 1930t. Vikingskipshuset er samtidig en av Arnstein Arnebergs hovedverk som arkitektur betraktet. Det er derfor meningsløst å skulle bevare dette uten skipene inni. Da bør huset rives! Riksantikvaren bør etter min mening vurdere om ikke huset m skipene bør fredes!

Min mening er at enten bør skipene flyttes til Vestfold (Oseberg og Gokstad) og Østfold (Tune - Sarpsborg). Eller så bør de bli værende der de er - i Vikingskipshuset. Da bør utstillingene der i større grad også reflektere over at de og bygget de står i er et ledd i "Venstrestatens" nasjonsbyggingstanke i Norge.

Et annet perspektiv er om det er fornuftig å nå bygge et stort kulturhistorisk museum i Bjørvika. Det er vedtatt oppstart av en forvaltningsreform ( se kronikk av KRD minister Åslaug Haga i Dagbladet 7.februar). I denne reformen ligger det et ønske om å styrke demokratiet på regionalt nivå i norge. Flere utredninger er laget omkring dette i de siste årene. Resultatet er den reformen KRD (Kommunal og Regional Departementet) nå driver frem.

Kulturminnevernet er i dag underlagt Miljøverndepartementet (MD). Det er ikke ganske naturlig ettersom det regionale leddet er fylkeskommunene og Sametinget. I de fleste fylkeskommuner er kulturminnevern organisert i kulturavdelingene. Så Kultur og Kirkedepartementet er en langt mere naturlig plassering enn MD! Jeg tipper at den pågående prosessen og lovede stortingsmeldingen vil munne ut i at vi får et mindre antall større regioner i Norge fra ca 2010. Disse vil få ansvar for bla kultur (herunder museer), miljø og kulturminnevern.

De siste åra har de regionale og lokale museene i Norge undergått en konsolideringsprosess hvor de er blit samlet i større enheter. Dette for at de skal bli mere slagkraftige og gode arbeidssted for det faglige personalet. Mange museer har vært altfor små! Med et regionantall på ca 9, tipper jeg at de også vil starte et arbeide for å konsolidere de mange statlige museene - herunder de arkeologiske museene. Det er ikke naturlig at staten skal sitte med direkte ansvar for museer etter en slik forvaltningsreform. Det er det regionene som bør ha!

Av de arkeologiske museene har i dag 4 tilknytning til universiteter (Oslo - Bergen - Trondheim og Tromsø). AmS i Stavanger er underlagt Kulturdepartementet direkte. I hvertfall KHM v UiO dekker i dag et for stort geografisk område; de har alle fylker på Østlandet samt Sørlandet - tilsammen 9 fylker. Disse museene har etter min mening ikke noen naturlig plass på Universitetene. Universitetene har aldri riktig brydd seg med dem eller hatt noen klar strategi. Det er dessuten litt tilfeldig at de er havnet der. I stedet bør det gjennomføres en prosess hvor disse skilles ut av universitetene - under legges regionene og samordnes med ett av regionens større museer - slik at de samlet kan danne en slagkraftig museumsenhet for regionen. Også de naturhistoriske museene bør dette gjøres med. I Trondheim vil det da være naturlig å slå samen Vitenskapsmuseet med Trøndelag folkemuseum - til "Trøndelagsmuseet" - hovedmuseet for en trøndersk region.

Det samme bør gjøres på Østlandet. I et slikt perspektiv er det ikke naturlig nå å bygge et stort museum - et slags nasjonalmuseum - i Bjørvika. Istedet bør det der bygges et middelaldermuseum for Oslo. Så kan enten vikingskipene flyttes tilbake til Vestfold og Østfold; og UKM splittes opp i et antall museer på Østlandet tilpasset den nye regionale strukturen.

Graveren

Ingen kommentarer: